Zbadaj aktualną sytuację w firmie online

Aby skuteczenie zarządzać firmą, konieczna jest wiedza o aktualnej sytuacji w różnych obszarach. Umożliwiamy to dzięki analizom online umieszczonym na platformie dpx.

Wykonaj online:
Co zyskujesz?
01
Szybka ocena aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie
02
Szybka weryfikacja zasobów
03
Szybka weryfikacja postępu zmian
04
Szybka rekomendacja usprawnień
Analiza stanów magazynowych

Analiza umożliwia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zapasami zidentyfikowanie produktów bądź surowców, części, których obecnie utrzymywany zapas jest niewspółmiernie duży do prognozowanej sprzedaży lub zużycia w produkcji.

Korzyściami płynącymi z analizy jest informacja, w zapasie których produktów jest zamrożony największy kapitał oraz które z produktów w kontekście przyszłej sprzedaży lub produkcji wymagają zwiększenia dostępności.

Analiza efektywności zarządzania

Celem analizy jest ocena jakości zarządzania przez cele oraz sposobu ich wyznaczania i komunikacji w Przedsiębiorstwie. Badanie podzielone zostało na dwa etapy: wstępne i pogłębione. W obszar badania wchodzi zarządzanie celami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Efektem badania jest wskazanie mocnych i słabych stron zarządzania celami w Przedsiębiorstwie. W rekomendacjach wskazane jest narzędzie, które może pomóc we wzmocnieniu jakości zarządzania przez cele lub stanowić uzupełnienie obecnie stosowanych rozwiązań.

Analiza funkcjonowania działu IT

Celem analizy jest ustalenie postrzegania Działu IT przez pryzmat realizowanych działań. Osobami zaangażowanymi w badanie powinni być pracownicy przedsiębiorstwa, którzy współpracują z Działem IT oraz osoby pracujące w tym dziale.

Rezultatem badania jest raport prezentujący ocenę poszczególnych zadań realizowanych przez Dział IT. Analiza wskazuje główne przyczyny opóźnień oraz obszary wymagające poprawy w odczuciu wypełniających.

Analiza etapów i barier rozwoju przedsiębiorstwa

Analiza pozwala określić, na którym etapie rozwoju znajduje się przedsiębiorstwo bądź jaka bariera blokuje obecnie rozwój przedsiębiorstwa. Wskazuje jednocześnie, jakie problemy mogą pojawić się wraz z dalszym rozwojem przedsiębiorstwa.

W rekomendacjach wskazane jest, w jaki sposób płynnie pokonać bariery, które z czasem się pojawią, takie jak: przeciążenie kierownictwa, narzucanie zmian pracownikom, utrata kontroli czy nadmierna biurokracja.

Analiza efektywości na podstawie widoku z kamer

Analiza, wykorzystując nagrania historyczne z kamer przemysłowych ze stanowisk roboczych, pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania takie jak: Czy wykorzystuję efektywnie swój park maszynowy? Czy realizowany przez pracowników proces jest wykonywany efektywnie?

Możliwe jest uzyskanie informacji o skuteczności wykorzystania mocy produkcyjnych oraz jej zapasie. Kolejną istotną informacją jest ile czasu można pozyskać redukując bądź redukując bądź eliminując czynności nieefektywne lub które stanowisko / proces należy poddać jako pierwsze działaniom optymalizacyjnym.